ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 132 133 838 838 1 970 971
บริหารธุรกิจ 1 78 79 313 313 1 391 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 7 7 49 49 56 56
บธ.บ.การตลาด 14 14 45 45 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 40 38 38 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 181 181 198 198
บัญชี 19 19 377 377 396 396
บช.บ.การบัญชี 19 19 377 377 396 396
ศิลปศาสตร์ 35 35 148 148 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 42 42 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 91 91 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 15 15 20 20
รวมทั้งหมด 1 132 133 838 838 1 970 971