ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 132 133 838 838 1 970 971
บริหารธุรกิจ 1 78 79 313 313 1 391 392
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 14 14 45 45 59 59
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 181 181 198 198
บธ.บ.การจัดการ 7 7 49 49 56 56
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 40 40 38 38 78 78
บัญชี 19 19 377 377 396 396
บช.บ.การบัญชี 19 19 377 377 396 396
ศิลปศาสตร์ 35 35 148 148 183 183
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 42 42 46 46
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26 26 91 91 117 117
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 15 15 20 20
รวมทั้งหมด 1 132 133 838 838 1 970 971