ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 59 59 88 88 147 147
วิทยาศาสตร์ 38 38 23 23 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 38 38 23 23 61 61
อุตสาหกรรมเกษตร 21 21 65 65 86 86
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 13 33 33 46 46
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 8 8 32 32 40 40
รวมทั้งหมด 59 59 88 88 147 147