ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 515 1,506 2,021 91 318 409 606 1,824 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 157 380 537 2 15 17 159 395 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 74 74 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 2 2 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 131 131 3 3 134 134
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 249 249 12 12 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 150 633 783 45 134 179 195 767 962
ปวส.ไฟฟ้า 80 80 20 20 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 25 25 11 11 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 45 45 14 14 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 126 126 29 29 155 155
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 155 155 46 46 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 263 263 43 43 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21 21 8 8 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 68 68 8 8 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 86 240 326 36 87 123 122 327 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 86 86 36 36 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 87 87 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 122 253 375 8 82 90 130 335 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 60 60 6 6 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 62 62 2 2 64 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 58 58 18 18 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 195 195 64 64 259 259
รวมทั้งหมด 515 1,506 2,021 91 318 409 606 1,824 2,430