ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 111 111 431 431 542 542
บริหารธุรกิจ 72 72 190 190 262 262
บธ.บ.การตลาด 9 9 21 21 30 30
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 29 91 91 120 120
บธ.บ.การจัดการ 14 14 68 68 82 82
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20 20 10 10 30 30
บัญชี 23 23 208 208 231 231
บช.บ.การบัญชี 23 23 208 208 231 231
ศิลปศาสตร์ 16 16 33 33 49 49
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 33 33 49 49
รวมทั้งหมด 111 111 431 431 542 542