ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 205 206 4 104 2 110 5 309 2 316
พืชศาสตร์ 59 59 33 33 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 59 59 33 33 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 44 44 28 28 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 44 44 28 28 72 72
วิทยาศาสตร์ 61 61 14 14 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 61 61 14 14 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 1 30 31 2 8 10 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 8 8 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 2 21 2 25 2 32 2 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 21 21 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 1 205 206 4 104 2 110 5 309 2 316