ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 69 78 36 181 217 45 250 295
บริหารธุรกิจ 9 58 67 36 166 202 45 224 269
ปวส.การจัดการ 2 2 28 28 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 8 8 15 15
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 11 56 56 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 30 30 87 87 117 117
บธ.บ.การจัดการ 17 17 23 23 40 40
ศิลปศาสตร์ 11 11 15 15 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 15 15 26 26
รวมทั้งหมด 9 69 78 36 181 217 45 250 295