ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,307 5 1,312 2,761 26 2,787 4,068 31 4,099
บริหารธุรกิจ 1,079 5 1,084 1,644 26 1,670 2,723 31 2,754
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 66 66 126 126 192 192
บธ.บ.การตลาด 144 144 221 221 365 365
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 280 280 729 729 1,009 1,009
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 201 201 134 134 335 335
บธ.บ.การจัดการ 79 79 183 183 262 262
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 257 257 99 99 356 356
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 52 152 152 204 204
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 26 26 31 31
บัญชี 107 107 700 700 807 807
บช.บ.การบัญชี 107 107 700 700 807 807
ศิลปศาสตร์ 121 121 417 417 538 538
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 28 28 150 150 178 178
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 56 150 150 206 206
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 37 37 117 117 154 154
รวมทั้งหมด 1,307 5 1,312 2,761 26 2,787 4,068 31 4,099