ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 831 3 834 711 6 717 1,542 9 1,551
การออกแบบ 232 3 235 240 6 246 472 9 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 97 97 83 83 180 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 42 42 89 89 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 93 93 68 68 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 6 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 130 130 112 112 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 86 86 81 81 167 167
ทล.บ.เซรามิก 44 44 31 31 75 75
ศิลปกรรม 205 205 103 103 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 205 205 103 103 308 308
สถาปัตยกรรม 264 264 256 256 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 1 1 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 75 116 116 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 184 184 139 139 323 323
รวมทั้งหมด 831 3 834 711 6 717 1,542 9 1,551