ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 266 38 84 388 144 7 39 190 410 45 123 578
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 266 266 144 144 410 410
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 181 181 34 34 215 215
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 15 15 61 61 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 37 49 49 86 86
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 33 33 33 33
สหวิทยาการ 38 84 122 7 39 46 45 123 168
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 38 7 7 45 45
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 11 11 26 26 37 37
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 8 8 9 9 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 20 20 4 4 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 45 45 45 45
รวมทั้งหมด 266 38 84 388 144 7 39 190 410 45 123 578