ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 90 115 84 705 789 109 795 904
บริหารธุรกิจ 25 54 79 84 337 421 109 391 500
ปวส.การตลาด 6 6 33 33 39 39
ปวส.การจัดการ 3 3 30 30 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 16 21 21 37 37
บธ.บ.การตลาด 9 9 27 27 36 36
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 27 27 234 234 261 261
บธ.บ.การจัดการ 17 17 75 75 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 26 26 294 294 320 320
บช.บ.การบัญชี 26 26 294 294 320 320
ศิลปศาสตร์ 10 10 74 74 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 6 49 49 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 25 25 29 29
รวมทั้งหมด 25 90 115 84 705 789 109 795 904