ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 142 13 175 17 198 11 226 37 340 24 401
พืชศาสตร์ 2 24 3 29 16 7 23 2 40 10 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 13 13 26 26
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11 11 3 3 14 14
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 7 7 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 74 91 14 60 74 31 134 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 14 14 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 74 74 60 60 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 1 25 26 29 29 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 12 12 8 8 20 20
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 21 21 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 19 10 29 3 93 4 100 3 112 14 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 17 17 18 18
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 18 76 76 94 94
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 10 10 4 4 14 14
รวมทั้งหมด 20 142 13 175 17 198 11 226 37 340 24 401