ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 55 174 229 4 22 26 59 196 255
วิศวกรรมเครื่องกล 18 15 33 12 12 18 27 45
ปวส.ช่างยนต์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 12 12 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 22 120 142 1 5 6 23 125 148
ปวส.ไฟฟ้า 22 22 1 1 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 120 120 5 5 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 39 54 3 5 8 18 44 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 15 15 3 3 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 5 5 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 55 174 229 4 22 26 59 196 255