ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 132 397 397 529 529
บริหารธุรกิจ 94 94 179 179 273 273
บธ.บ.การจัดการ 8 8 17 17 25 25
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 29 29 12 12 41 41
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 47 47 133 133 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 1 1 6 6
บัญชี 38 38 218 218 256 256
บช.บ.การบัญชี 38 38 218 218 256 256
รวมทั้งหมด 132 132 397 397 529 529