ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 841 857 2 116 118 18 957 975
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 470 477 2 38 40 9 508 517
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 278 278 19 19 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 11 11 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 113 113 7 7 120 120
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 197 197 49 49 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 197 197 49 49 246 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 161 161 29 29 190 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 17 17 9 9 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 144 144 20 20 164 164
รวมทั้งหมด 16 841 857 2 116 118 18 957 975