ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 135 135 871 871 1,006 1,006
บริหารธุรกิจ 77 77 335 335 412 412
บธ.บ.การตลาด 10 10 25 25 35 35
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 247 247 277 277
บธ.บ.การจัดการ 6 6 29 29 35 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 31 34 34 65 65
บัญชี 22 22 390 390 412 412
บช.บ.การบัญชี 22 22 390 390 412 412
ศิลปศาสตร์ 36 36 146 146 182 182
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 2 23 23 25 25
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 95 95 123 123
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 28 28 34 34
รวมทั้งหมด 135 135 871 871 1,006 1,006