ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 71 71 108 108 179 179
วิทยาศาสตร์ 47 47 35 35 82 82
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 47 47 35 35 82 82
อุตสาหกรรมเกษตร 24 24 73 73 97 97
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 8 16 16 24 24
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 16 16 57 57 73 73
รวมทั้งหมด 71 71 108 108 179 179