ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 582 1,632 2,214 95 377 472 677 2,009 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 327 327 50 50 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
วิศวกรรมเครื่องกล 190 251 441 3 14 17 193 265 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 101 101 3 3 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 251 251 14 14 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 161 571 732 41 141 182 202 712 914
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 14 14 96 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 12 12 43 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 15 15 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 286 64 64 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 180 180 64 64 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 96 96 13 13 109 109
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 102 258 360 34 92 126 136 350 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 102 102 34 34 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 258 258 92 92 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 129 225 354 17 80 97 146 305 451
ปวส.ช่างกลโรงงาน 77 77 15 15 92 92
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 2 2 54 54
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 80 80 305 305
รวมทั้งหมด 582 1,632 2,214 95 377 472 677 2,009 2,686