ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 101 101 410 410 511 511
บริหารธุรกิจ 64 64 178 178 242 242
บธ.บ.การตลาด 7 7 7 7 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 39 39 137 137 176 176
บธ.บ.การจัดการ 7 7 31 31 38 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 3 3 14 14
บัญชี 23 23 190 190 213 213
บช.บ.การบัญชี 23 23 190 190 213 213
ศิลปศาสตร์ 14 14 42 42 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 14 42 42 56 56
รวมทั้งหมด 101 101 410 410 511 511