ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 186 193 18 102 120 25 288 313
พืชศาสตร์ 23 23 1 17 18 1 40 41
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 23 17 17 40 40
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 59 39 39 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 59 39 39 98 98
วิทยาศาสตร์ 73 73 16 16 89 89
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 73 73 16 16 89 89
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 1 5 6 1 26 27
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 17 17 5 5 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 7 10 17 16 25 41 23 35 58
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 7 7 16 16 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 10 25 25 35 35
รวมทั้งหมด 7 186 193 18 102 120 25 288 313