ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 54 122 176 22 22 54 144 198
วิศวกรรมเครื่องกล 40 41 81 12 12 40 53 93
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 40 40
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 39 39 12 12 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 14 81 95 10 10 14 91 105
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 81 81 10 10 91 91
รวมทั้งหมด 54 122 176 22 22 54 144 198