ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 99 270 1 370 37 160 197 136 430 1 567
พืชศาสตร์ 21 13 34 11 11 22 32 24 56
ปวส.พืชศาสตร์ 21 21 11 11 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 11 11 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 126 126 90 90 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 126 126 90 90 216 216
วิทยาศาสตร์ 35 35 11 11 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 35 11 11 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 44 26 70 24 16 40 68 42 110
ปวส.สัตวศาสตร์ 30 30 15 15 45 45
ปวส.ประมง 14 14 9 9 23 23
วท.บ.ประมง 8 8 1 1 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 18 18 15 15 33 33
อุตสาหกรรมเกษตร 34 70 1 105 2 32 34 36 102 1 139
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 34 34 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 15 30 30 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 55 55 2 2 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 99 270 1 370 37 160 197 136 430 1 567