ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 253 316 6 46 52 69 299 368
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 253 253 46 46 299 299
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 22 22 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 18 18 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 6 6 101 101
วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 6 6 69 69
ปวส.ช่างยนต์ 63 63 6 6 69 69
รวมทั้งหมด 63 253 316 6 46 52 69 299 368