ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,252 4 1,256 2,708 28 2,736 3,960 32 3,992
บริหารธุรกิจ 1,031 4 1,035 1,666 28 1,694 2,697 32 2,729
บธ.บ.การจัดการ 41 41 128 128 169 169
บธ.บ.การตลาด 99 99 140 140 239 239
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 196 196 63 63 259 259
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 71 130 130 201 201
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 432 432 1,025 1,025 1,457 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 173 173 113 113 286 286
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 19 67 67 86 86
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 28 28 32 32
บัญชี 97 97 606 606 703 703
บช.บ.การบัญชี 97 97 606 606 703 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 7 7 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 7 7 8 8
ศิลปศาสตร์ 123 123 429 429 552 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 63 63 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 182 182 247 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 44 44 184 184 228 228
รวมทั้งหมด 1,252 4 1,256 2,708 28 2,736 3,960 32 3,992