ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 211 2,921 29 3,161 10 616 6 632 221 3,537 35 3,793
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 346 346 148 148 494 494
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 70 56 56 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 104 104 35 35 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 66 66 25 25 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 106 106 32 32 138 138
วิศวกรรมเครื่องกล 67 617 11 695 90 1 91 67 707 12 786
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 87 87 38 38 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 175 175 38 38 213 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 354 354 14 14 368 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 112 937 18 1,067 9 116 5 130 121 1,053 23 1,197
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 4 4 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 43 5 5 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 494 494 65 65 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 300 300 35 35 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 17 17 1 1 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 126 15 15 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 5 5 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 341 341 120 120 461 461
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 291 291 49 49 340 340
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 50 71 71 121 121
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 680 712 1 142 143 33 822 855
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 1 1 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 250 250 32 32 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 430 430 110 110 540 540
รวมทั้งหมด 211 2,921 29 3,161 10 616 6 632 221 3,537 35 3,793