ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 280 81 64 425 141 21 28 190 421 102 92 615
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 280 280 141 141 421 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 188 188 45 45 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 17 17 51 51 68 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 44 44 45 45 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 81 64 145 21 28 49 102 92 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 81 81 21 21 102 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 10 10 15 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 52 52 10 10 62 62
รวมทั้งหมด 280 81 64 425 141 21 28 190 421 102 92 615