ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 81 99 56 637 693 74 718 792
บริหารธุรกิจ 18 47 65 56 270 326 74 317 391
ปวส.การตลาด 4 4 12 12 16 16
ปวส.การจัดการ 3 3 26 26 29 29
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 18 18 29 29
บธ.บ.การตลาด 4 4 10 10 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 206 206 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 5 5 25 25 30 30
บริหารธุรกิจ - การตลาด 2 2 9 9 11 11
บธ.บ.การจัดการ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 23 23 316 316 339 339
บช.บ.การบัญชี 23 23 316 316 339 339
ศิลปศาสตร์ 11 11 51 51 62 62
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 5 26 26 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 13 13 15 15
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 4 4 12 12 16 16
รวมทั้งหมด 18 81 99 56 637 693 74 718 792