ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 20 155 13 188 17 195 13 225 37 350 26 413
พืชศาสตร์ 5 17 4 26 6 4 9 19 11 21 13 45
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 11 3 3 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 1 1 7 7
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 9 9 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 10 101 111 9 78 87 19 179 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 10 10 9 9 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 101 101 78 78 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 5 13 18 2 15 17 7 28 35
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 11 11 8 8 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 7 7 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 24 9 33 98 4 102 122 13 135
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 23 23 96 96 119 119
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 20 155 13 188 17 195 13 225 37 350 26 413