ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 0/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 39 275 314 3 32 35 42 307 349
วิศวกรรมเครื่องกล 17 30 47 13 13 17 43 60
ปวส.ช่างยนต์ 17 17 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 30 13 13 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 13 178 191 1 7 8 14 185 199
ปวส.ไฟฟ้า 13 13 1 1 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 7 7 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 9 67 76 2 12 14 11 79 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 9 9 2 2 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 39 275 314 3 32 35 42 307 349