ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 132 132 397 397 529 529
บริหารธุรกิจ 94 94 179 179 273 273
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 47 47 133 133 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 1 1 6 6
บธ.บ.การจัดการ 8 8 17 17 25 25
บธ.บ.การตลาด 5 5 16 16 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 29 29 12 12 41 41
บัญชี 38 38 218 218 256 256
บช.บ.การบัญชี 38 38 218 218 256 256
รวมทั้งหมด 132 132 397 397 529 529