ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 582 1,632 2,214 95 377 472 677 2,009 2,686
วิศวกรรมเครื่องกล 190 370 560 3 18 21 193 388 581
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 89 89 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 101 101 3 3 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 251 251 14 14 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 161 712 873 41 171 212 202 883 1,085
ปวส.ไฟฟ้า 82 82 14 14 96 96
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 31 31 12 12 43 43
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 48 15 15 63 63
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 180 180 64 64 244 244
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 286 286 64 64 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 96 96 13 13 109 109
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 102 258 360 34 92 126 136 350 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 102 102 34 34 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 258 258 92 92 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 129 292 421 17 96 113 146 388 534
ปวส.ช่างกลโรงงาน 77 77 15 15 92 92
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 2 2 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 225 225 80 80 305 305
รวมทั้งหมด 582 1,632 2,214 95 377 472 677 2,009 2,686