ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 63 253 316 6 46 52 69 299 368
วิศวกรรมเครื่องกล 63 95 158 6 6 12 69 101 170
ปวส.ช่างยนต์ 63 63 6 6 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 6 6 101 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 22 22 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 22 22 112 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 18 18 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 68 68 18 18 86 86
รวมทั้งหมด 63 253 316 6 46 52 69 299 368