ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 128 128 833 833 961 961
บริหารธุรกิจ 70 70 307 307 377 377
บธ.บ.การตลาด 10 10 23 23 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 30 30 240 240 270 270
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 18 18 42 42
บัญชี 23 23 385 385 408 408
บช.บ.การบัญชี 23 23 385 385 408 408
ศิลปศาสตร์ 35 35 141 141 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 22 22 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 28 91 91 119 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 6 6 28 28 34 34
รวมทั้งหมด 128 128 833 833 961 961