ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 67 67 103 103 170 170
วิทยาศาสตร์ 43 43 34 34 77 77
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 43 34 34 77 77
อุตสาหกรรมเกษตร 24 24 69 69 93 93
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 8 14 14 22 22
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 16 16 55 55 71 71
รวมทั้งหมด 67 67 103 103 170 170