ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 497 1,537 2,034 81 343 424 578 1,880 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 158 345 503 2 18 20 160 363 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 2 2 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 226 226 14 14 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 136 683 819 33 159 192 169 842 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 12 12 84 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 8 8 32 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 40 40 13 13 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 176 176 61 61 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 266 266 55 55 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 94 94 13 13 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 95 237 332 29 84 113 124 321 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 95 95 29 29 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 237 84 84 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 272 380 17 82 99 125 354 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 61 61 15 15 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 47 47 2 2 49 49
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 205 205 66 66 271 271
รวมทั้งหมด 497 1,537 2,034 81 343 424 578 1,880 2,458