ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 497 1,537 2,034 81 343 424 578 1,880 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 327 327 50 50 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 30 30 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 16 16 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 119 119 4 4 123 123
วิศวกรรมเครื่องกล 158 226 384 2 14 16 160 240 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 82 82 2 2 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 226 226 14 14 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 136 542 678 33 129 162 169 671 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 24 8 8 32 32
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 12 12 84 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 40 40 13 13 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 266 266 55 55 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 176 176 61 61 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 94 94 13 13 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 95 237 332 29 84 113 124 321 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 95 95 29 29 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 237 237 84 84 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 205 313 17 66 83 125 271 396
ปวส.ช่างโลหะ 47 47 2 2 49 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 61 61 15 15 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 205 205 66 66 271 271
รวมทั้งหมด 497 1,537 2,034 81 343 424 578 1,880 2,458