ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 96 96 379 379 475 475
บริหารธุรกิจ 61 61 172 172 233 233
บธ.บ.การตลาด 5 5 7 7 12 12
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 41 41 137 137 178 178
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 9 2 2 11 11
บัญชี 20 20 169 169 189 189
บช.บ.การบัญชี 20 20 169 169 189 189
ศิลปศาสตร์ 15 15 38 38 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 38 38 53 53
รวมทั้งหมด 96 96 379 379 475 475