ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 171 178 16 90 106 23 261 284
พืชศาสตร์ 20 20 13 13 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 20 13 13 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 59 59 39 39 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 59 59 39 39 98 98
วิทยาศาสตร์ 70 70 14 14 84 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 70 70 14 14 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 14 14 5 5 19 19
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 10 5 5 15 15
อุตสาหกรรมเกษตร 7 8 15 16 19 35 23 27 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 7 7 16 16 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 8 19 19 27 27
รวมทั้งหมด 7 171 178 16 90 106 23 261 284