ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 44 52 31 109 140 39 153 192
บริหารธุรกิจ 8 33 41 31 96 127 39 129 168
ปวส.การจัดการ 1 1 20 20 21 21
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 11 11 18 18
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 17 67 67 84 84
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5 5 13 13 18 18
บธ.บ.การจัดการ 7 7 15 15 22 22
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 4 4 1 1 5 5
ศิลปศาสตร์ 11 11 13 13 24 24
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 13 13 24 24
รวมทั้งหมด 8 44 52 31 109 140 39 153 192