ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 87 239 1 327 33 149 182 120 388 1 509
พืชศาสตร์ 20 13 33 11 11 22 31 24 55
ปวส.พืชศาสตร์ 20 20 11 11 31 31
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 11 11 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 122 122 86 86 208 208
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 122 122 86 86 208 208
วิทยาศาสตร์ 27 27 10 10 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 10 10 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 38 17 55 21 10 31 59 27 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 12 12 37 37
ปวส.ประมง 13 13 9 9 22 22
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 9 9 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 29 60 1 90 1 32 33 30 92 1 123
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 29 29 29 29
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 30 30 44 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 46 46 2 2 48 48
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 87 239 1 327 33 149 182 120 388 1 509