ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 211 2,776 29 3,016 10 588 6 604 221 3,364 35 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 341 341 147 147 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 70 70 56 56 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 65 24 24 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 102 35 35 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 104 104 32 32 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 67 582 11 660 84 1 85 67 666 12 745
ปวส.ช่างยนต์ 67 67 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 83 83 32 32 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 327 327 14 14 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 172 172 38 38 210 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 1 1 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 112 890 18 1,020 9 111 5 125 121 1,001 23 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 4 4 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 43 43 5 5 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 477 477 64 64 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 276 276 32 32 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 126 126 15 15 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 18 5 5 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 323 323 116 116 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 48 48 69 69 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 275 275 47 47 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 640 672 1 130 131 33 770 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 31 1 1 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 420 420 99 99 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 220 220 31 31 251 251
รวมทั้งหมด 211 2,776 29 3,016 10 588 6 604 221 3,364 35 3,620