ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 810 2 812 709 3 712 1,519 5 1,524
การออกแบบ 229 2 231 231 3 234 460 5 465
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 91 91 78 78 169 169
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 40 83 83 123 123
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 98 98 70 70 168 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 3 3 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 121 121 99 99 220 220
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 85 85 68 68 153 153
ทล.บ.เซรามิก 36 36 31 31 67 67
ศิลปกรรม 191 191 119 119 310 310
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 191 191 119 119 310 310
สถาปัตยกรรม 269 269 260 260 529 529
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 4 4 1 1 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 75 75 119 119 194 194
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 190 190 140 140 330 330
รวมทั้งหมด 810 2 812 709 3 712 1,519 5 1,524