ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 130 13 162 14 171 13 198 33 301 26 360
พืชศาสตร์ 5 12 4 21 6 3 9 18 11 15 13 39
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 6 6 8 8
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 1 1 6 6
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 9 9 13 13
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 9 89 98 6 72 78 15 161 176
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 6 6 15 15
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 89 89 72 72 161 161
สัตวศาสตร์และประมง 5 8 13 2 9 11 7 17 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.ประมง 6 6 3 3 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 2 6 6 8 8
อุตสาหกรรมเกษตร 21 9 30 87 4 91 108 13 121
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 21 21 86 86 107 107
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 1 1
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 19 130 13 162 14 171 13 198 33 301 26 360