ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 275 292 32 32 17 307 324
วิศวกรรมเครื่องกล 14 30 44 13 13 14 43 57
ปวส.ช่างยนต์ 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 30 13 13 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 7 7 185 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 7 7 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 3 67 70 12 12 3 79 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 17 275 292 32 32 17 307 324