ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 16 757 773 2 104 106 18 861 879
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 1 1 1
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 419 426 2 34 36 9 453 462
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 4 2 2 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 239 239 18 18 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 57 8 8 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 111 111 7 7 118 118
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 188 188 43 43 231 231
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 188 188 43 43 231 231
วิศวกรรมอุตสาหการ 149 149 27 27 176 176
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 133 133 19 19 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 16 16 8 8 24 24
รวมทั้งหมด 16 757 773 2 104 106 18 861 879