ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 121 121 830 830 951 951
บริหารธุรกิจ 67 67 308 308 375 375
บธ.บ.การตลาด 10 10 23 23 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 27 27 241 241 268 268
บธ.บ.การจัดการ 6 6 26 26 32 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 18 18 42 42
บัญชี 21 21 380 380 401 401
บช.บ.การบัญชี 21 21 380 380 401 401
ศิลปศาสตร์ 33 33 142 142 175 175
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 22 22 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 27 92 92 119 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 5 5 28 28 33 33
รวมทั้งหมด 121 121 830 830 951 951