ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 60 100 100 160 160
วิทยาศาสตร์ 39 39 34 34 73 73
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 39 39 34 34 73 73
อุตสาหกรรมเกษตร 21 21 66 66 87 87
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 8 8 14 14 22 22
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 13 13 52 52 65 65
รวมทั้งหมด 60 60 100 100 160 160