ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 37 45 28 106 134 36 143 179
บริหารธุรกิจ 8 27 35 28 93 121 36 120 156
ปวส.การจัดการ 1 1 19 19 20 20
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 9 9 16 16
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 14 65 65 79 79
บธ.บ.การจัดการ 6 6 14 14 20 20
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 7 7 14 14 21 21
ศิลปศาสตร์ 10 10 13 13 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 13 13 23 23
รวมทั้งหมด 8 37 45 28 106 134 36 143 179