ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 85 233 318 32 146 178 117 379 496
พืชศาสตร์ 18 13 31 10 11 21 28 24 52
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 10 10 28 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 13 11 11 24 24
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 116 116 84 84 200 200
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 116 116 84 84 200 200
วิทยาศาสตร์ 27 27 10 10 37 37
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 27 27 10 10 37 37
สัตวศาสตร์และประมง 39 17 56 21 10 31 60 27 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 25 12 12 37 37
ปวส.ประมง 14 14 9 9 23 23
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 9 9 22 22
อุตสาหกรรมเกษตร 28 60 88 1 31 32 29 91 120
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 28 28 28 28
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 30 30 44 44
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 46 46 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 85 233 318 32 146 178 117 379 496