ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 60 250 310 9 46 55 69 296 365
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 250 250 46 46 296 296
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 22 22 110 110
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 18 18 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 95 95 6 6 101 101
วิศวกรรมเครื่องกล 47 47 4 4 51 51
ปวส.ช่างยนต์ 47 47 4 4 51 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 13 13 5 5 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 5 5 18 18
รวมทั้งหมด 60 250 310 9 46 55 69 296 365