ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,096 4 1,100 2,480 23 2,503 3,576 27 3,603
บริหารธุรกิจ 886 4 890 1,524 23 1,547 2,410 27 2,437
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 55 55 110 110 165 165
บธ.บ.การตลาด 74 74 107 107 181 181
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 400 400 996 996 1,396 1,396
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 143 143 82 82 225 225
บธ.บ.การจัดการ 32 32 114 114 146 146
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 163 163 52 52 215 215
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 19 19 63 63 82 82
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 23 23 27 27
บัญชี 86 86 543 543 629 629
บช.บ.การบัญชี 86 86 543 543 629 629
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 10 10 10 10
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 10 10 10 10
ศิลปศาสตร์ 114 114 413 413 527 527
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 10 63 63 73 73
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 62 62 171 171 233 233
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 42 42 179 179 221 221
รวมทั้งหมด 1,096 4 1,100 2,480 23 2,503 3,576 27 3,603