ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 199 2,687 26 2,912 9 575 5 589 208 3,262 31 3,501
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 324 324 142 142 466 466
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 52 52 119 119
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 65 65 24 24 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 91 91 34 34 125 125
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 32 32 133 133
วิศวกรรมเครื่องกล 64 565 10 639 86 1 87 64 651 11 726
ปวส.ช่างยนต์ 64 64 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 75 75 31 31 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 317 317 14 14 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 173 173 41 41 214 214
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 1 1 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 110 869 16 995 8 106 4 118 118 975 20 1,113
ปวส.ไฟฟ้า 68 68 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 4 4 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 467 467 64 64 531 531
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 270 270 29 29 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 123 123 13 13 136 136
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 4 4 20 20
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 314 314 112 112 426 426
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 45 45 67 67 112 112
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 269 269 45 45 314 314
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 615 640 1 129 130 26 744 770
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 1 1 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 403 403 98 98 501 501
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 212 212 31 31 243 243
รวมทั้งหมด 199 2,687 26 2,912 9 575 5 589 208 3,262 31 3,501